Middagwedstrijden

•Er mag gevist worden met twee hengels.

•De wedstrijden worden gevist op gewicht en hierbij mag men alle vissen, die geen wettelijke maat hebben, bewaren in een leefnet.

•Het wegen dient met minimaal twee personen uitgevoerd te worden waarna de uitslag wordt genoteerd op een weegbriefje.

•Iedere deelnemer dient voor de eindtijd aanwezig te zijn om zijn weegbriefje in te leveren. Hiervan mag worden afgeweken indien dit voor aanvang van de wedstrijd met opgave van reden kenbaar gemaakt wordt aan het bestuur.

•Snoek, snoekbaars en paling zijn uitgesloten van de wedstrijd. Deze mogen dus niet worden bewaard in het leefnet en dienen direct weer te worden teruggezet in het water.

•Karper telt mee voor de wedstrijd en dient direct na de vangst te worden gewogen.

•De gevangen vis dient in een leefnet te worden bewaard. Dit leefnet dient voldoende groot te zijn en zo veel mogelijk horizontaal in het water te worden geplaatst.

•De middagcompetitie wordt gevist over 6 wedstrijden. De resultaten van de 5 beste wedstrijden tellen mee voor het eindklassement. Om voor de eindprijzen in aanmerking te komen moet men minimaal aan 2 middagwedstrijden deelnemen.

•Het vissen vanuit een boot is niet toegestaan.

•Wat voor de wet verboden is, geldt ook voor de middagwedstrijden.

•Inschrijven voor een wedstrijd is mogelijk vanaf 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient men dit telefonisch door te geven.

•Er wordt, waar dat wettelijk toegestaan is, vanaf de wal gevist. Het is niet toegestaan vanaf bruggen, brughoofden, vaartuigen of buiten de walkant uitstekende vlonders te vissen. Dit geldt niet voor vlonders of steigers die ten dienste van de watersport zijn.

•Men dient zicht te houden aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van het betreden van terreinen, landerijen, spoorlijnen, bruggen, sluizen, enz. tenzij er door de eigenaar, huurder of pachter voor alle deelnemers ontheffing of een vergunning is verleend.

•Het is verboden rietgewassen en beplanting op landerijen e.d. te vernielen of te beschadigen. Geopende hekken e.d. dienen weer gesloten te worden. Het betreden van met veldgewassen bebouwde landerijen is verboden.

•Als er een toegangsbord is geplaatst, in welke vorm dan ook, dan mag men hier niet vissen.

•Er mag alleen gevist worden in bevaar- en vlotbare wateren, tenzij het water in eigen beheer is, dan wel wanner men in het bezit is van een door de eigenaar/huurder van het visrecht afgegeven geldige vergunning. Het gebied waar men mag vissen is de gehele provincie Groningen.

•De onderlinge afstand van dobber tot dobber moet minimaal 5 meter bedragen. Met onderling goedvinden mag hiervan worden afgeweken.

•Het meten van vis dient op de minst aanstootgevende manier te geschieden. Het wegwerpen van dode vis is verboden.

•Men is verplicht zich voor, tijdens en na de wedstrijd rustig te gedragen en te zorgen dat de sportvisserij niet door onwaardig gedrag wordt geschaad.

•Het vissen en voeren met gekleurde maden is verboden.

•Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.